இந்த நூலில் MySQL ன் சில முக்கியக் கூறுகளை மட்டுமே பார்த்துள்ளோம்.

இன்னும் இந்த நூலில் எழுதப் படாதவை பல. அவற்றை வாசகர்கள் இணையத்தில் தேடி, அறிந்து கொள்ள இந்த நூல் ஆர்வத்தைத் தூண்டும் என நம்புகிறேன்.

 

பின்வரும் இணைப்புகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

 

http://www.mysqltutorial.org/

 

http://www.tutorialspoint.com/mysql/

 

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/tutorial.html

 

 

 

License

Share This Book