60

அல்லி விழி
பேசும் தூரலில்
நனைந்தது நான்
மட்டுமல்ல!
என் தேகமும் தான்.
eye_drawing_by_katepowellart-d4v2alw

License

அல்லி விழி Copyright © 2015 by ப.மகாராஜா. All Rights Reserved.

Share This Book