59

வருடம் ஒரு முறை
மட்டும்
அழகாய் நனைகிறேன்
உந்தன் வாழ்த்து
மழையில்….
என பிறந்தநாளில்.
large

License

அழகாய் நனைகிறேன் Copyright © 2015 by ப.மகாராஜா. All Rights Reserved.

Share This Book