12

தேய்பிறையோ உன் கண் திரையி்ல்

தெரிவது,

சிறை பிடிக்க ஆடவரை

தேடுகிராயோ!

சிறை பிடித்தால் என்ன

செய்வாய்,

அறை ஏதும் கொடுப்பாயோ

உன்னில்,

அது மெய் என்றால்

நானும் ஆகிறேன்

ஆயுள் கைதியாய்

உன்னிடம்….

images (10)

License

ஆயுள் கைதி Copyright © 2015 by ப.மகாராஜா. All Rights Reserved.

Share This Book