40

அவளின் அசைவுகள்

ஒவ்வொன்றும்,

என்னை வாழச் சொல்லி

வற்புறுத்துகின்றன,

அவளோடு.

images (22)

License

உயிருள்ள கவிதைகள் Copyright © 2015 by ப.மகாராஜா. All Rights Reserved.

Share This Book