61

நீ அருகினில் அமர்ந்தாலே
அயராமல் உழைக்கிறதே
என் கண்கள்.
FPVF4B5FA190T5M.MEDIUM

License

என்(அவள்) அருகினில்... Copyright © 2015 by ப.மகாராஜா. All Rights Reserved.

Share This Book