16

விழி எழுதுமோ!

கவிதைகள்….

உன் விழிகள் சொல்லிதான்

தெரிகிறதே…

maxresdefault

License

கவிதை விழிகள் Copyright © 2015 by ப.மகாராஜா. All Rights Reserved.

Share This Book