41

சைவ பூக்களோ

நீ சூடியவை,

என் உடலை

தீண்டாமல்

என் மூச்சை

மட்டும் நுகர்கிறதே.

8222c6bd7764937dd663880a08598fa0

License

தீண்டாமல் நுகற்கிறாய் Copyright © 2015 by ப.மகாராஜா. All Rights Reserved.

Share This Book