18

அந்த நிலவும்

விழித்துருக்கிறது.

உன் நினைவும்

விழித்துருக்கிறது.

பாவமடி என்

இதயம்

என்னதான் செய்யும்…..

19ea4a72b8be1ffff49723b2f6600fce-d6jtf8p

License

நிலவும் நினைவும் Copyright © 2015 by ப.மகாராஜா. All Rights Reserved.

Share This Book