அடடே….! என்ன ஒரு அதிசயம்

என்  கண்களும் கவிதை படிக்கின்றனவே

           உனது உருவில்…..!!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book