நண்பர்களின் ஆரவாரம்

முதுகிலோ புத்தகச் சுமை

சுற்றிலும் பரபரப்பு

நான் மட்டும் உணர்ந்தேன்

தனிமையை….!

இனிமையை….!

காதலை…..!

உன் கண்களை கண்டபோது….!!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book