அடமழை போல் ஆரவாரம்

என்னை சுற்றிலும்

நான் மட்டும் தனிமையை உணர்ந்தேன்

நீ இன்றி

என் அன்பே…..!!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book