என் முகத்தில் எப்பொழுதும் புன்னகை

– கற்றுத்தந்தவள் நீ

என்னுள் இருக்கும் உன் இத்யத்தில் எப்பொழுதும் கண்ணீர்

– விட்டுச்சென்றவள் நீ

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book