ஆக்ரா நதிக்கரையில் ஒரு உயிர் ஓவியம்;

கட்டப்பட்டது கல்லரைக்காக இருக்கலாம்…..!

ஆனால்,

அதுவே கருவறை உலக காதலுக்கு…..!

இனம், மொழி, ஜாதி, மதம் அறியா

ஓர் உன்னதமே வீற்றிருக்கிறது கருவறையில்

அதுவே காதல்…..!!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book