என் இதயம் இறந்து பல மாதங்கள் ஆகியும்

நான் உயிர் வாழ்கிறேன் – என்னுள்

இருக்கும் என்னவளின் இதயத்திற்காக…..!!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book