என் வாழ்வில்

என்னால் எழுதப்பட்ட கதைகளையும்

என்னவளின் நினைவுகளையும்

என்றும் சுமக்கும் ஓர் அற்புதச் சுவடி…..!!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book