எழிலும் எளிமையும் கொண்ட

இறைவனைப் பார்த்ததில்லை

இன்றோ ஆயிரம் தெய்வங்கள்

என் முன் – உழவர்களாக…..!!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book