கானல் நீரை பார்த்ததில்லை என்றேன்

நீயே கானல் நீராய் மாறிவிட்டாய்

என் ஆசையை நிறைவேற்ற……!!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book