கடிகார முள்ளே சற்று நில்

உன்னிடம் ஒரு வேண்டுதல்

இறந்த காலத்தை மீண்டும் கொண்டு வா

என் பள்ளிவாழ்வை நான் அனுபவிக்க !!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book