திருவிழா ஒன்றில் உன்னை கண்டேன்

அழகிய கண்கள்;

மீன்களும் தோற்றது எனது பார்வைக்கு…..!

அழகிய கூந்தல்;

நயாகராவும் தோற்றது எனது கண்களுக்கு…..!

அழகிய கன்னம்;

ஆப்பிள்களும் தோற்றது எனது பார்வைக்கு…..!

அழகிய உதடு;

தேனமுதும் தோற்றது எனது கண்களுக்கு…..!

அழகிய தேகம்

பூக்களும் தோற்றது எனது பார்வைக்கு…..!

தாவணி கட்டிய தேவதையே

நானும் தோற்றுவிட்டேன் அக்கணமே உன்னில்…..!

இவண்

உனது ரசிகன்

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book