நான் உன்னை காதலிக்கிறேன்:

இதை என்னவள் உன்னிடம் பலமுறை சொல்லியிருக்கிறாள்

இருந்தும் நான் ஒரு முறை சொல்லிவிடுகிறேன்…..!

கலையழகனே; இயற்க்கைப்பிரியனே;

உன்னை அறிந்தவர் யார் இவ்வுலகில் – எனக்குமேல்;

உன் வெற்றியிலும் தோல்வியிலும்

பங்கு உண்டு – எனக்கு;

குழந்தை குணம் கொண்டவனே;

பொறுமையின் சிகரம் தொட்டவனே;

உன்னை என்னவளுக்கு விட்டுக்கொடுக்க

என் மனம் ஒப்பவில்லை;

என் அன்னை உன்னை ஈன்ற போது

இருந்த அழகு என்னை ஈர்க்கின்றது…..!

ஆதலால் தான் சொல்கிறேன் ; சொல்லிக்கொண்டு இருக்கிறேன்

‘ நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் ‘ என்று

இப்படிக்கு

உன் காதலன் “ நான் “

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book