நீ எனக்காய் கொடுத்த பரிசை

உனக்காய் நானும் கொடுக்க நினைக்கிறேன்

ஆயினும் முடியவில்லை

இருப்பினும் நான் நிச்சயம் தருவேன்

அந்த பரிசை என்றாவது ஒரு நாள் – தேவதையே

காத்திரு என் பரிசுக்காக….!!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book