மறக்கத்தான் நினைக்கிறேன்

உன்னை அல்ல

உன்னுடன் வாழ்ந்த நிமிடங்களை

மறக்கவே நினைத்தாலும்

நினைக்கவே துண்டுகிறது

என்னுள் இருக்கும் உன் இதயம்…..!

 

காதல் வலியில் நினைவுகளின் வழியில் பயணிக்கிறேன்

எங்கேயும் என் இதயம் இருக்காது என்று…..!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book