ஒவ்வொரு பிறந்தநாளன்றும் உன் வாசல்

தேடி வரும்

என் வாழ்த்துச் செய்தி

இம்முறையும் வரும்

நீ உறங்கும் பள்ளியறை வாசலில்

என் கண்ணீத் துளிகளாய்…..!!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book