திங்களும் பொறாமை படுகிறது

எங்களை பார்த்து…..!

காரணம்,

ஈராறு திங்கள்கள் கடந்தும்

முதல் திங்கள், திங்களன்று இருந்த

அன்பும் பாசமும் குறையவில்லையே என்று…..!!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book