நானும் உன்னைப் போல் பறக்க நினைக்கிறேன்

வண்ணத்துப்பூச்சியே !

வண்ணங்களுடன் அல்ல

வேதனைகள் இன்றி !!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book