சொர்க்கத்தை ஆளும் இளவரசியே !

என் கன்னக்குழிகளில் ஈரம் பதிக்க

வந்தவள் நீயோ

ஒரு மழலையின் உருவில்……!!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book