அழகிய தென்றல் வீசும் நேரம்

மேகங்களும் நிறம் மாறும் தருணம்

பூக்களாய் விழுகிறது என்மேல்

“ மழைத்துளிகள் ”

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book