என் வாழ்க்கை என்னும் நூலகத்தில்

நான் எடுத்த முதல் காதல் புத்தகம் – நீ

உன்னுடன் வாழ்ந்த நிமிடங்கள்

சிறுகதையாய் முடிந்தாலும்

உன் நினைவுகள் மட்டும்

தொடர்கதையாய் என் வாழ்வில்……..!!!

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book