வசிய மருந்துக்கு கூட சில தினங்கள் தான் சக்தி

உன் கண்களுக்கு மட்டும் என் வாழ்நாள்

முழுவதும் வசீகறிக்கும் சக்தி எப்படி வந்தது……!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book