அடர்ந்த காடுகளில் சிக்கி இருந்தால்

கூட மீண்டிருப்பேன் – ஆனால்

உன் கூந்தலில் சிக்கி விட்டேன் – என்

ஆயுள் முழுவதும் மீள முடியாமல்…!!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book