உன்னை பார்த்த நாள் நினைவில்லையடி – எனக்கு

விழிகள் மோதியவுடன் உலகையே மறந்துவிட்டேன்

பின்பு எங்கே நாளும் கிழமையும் நினைவிலிருக்கும்….!!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book