விழுந்துவிட்டேன் – தேவதையே

இன்னும் எழ முடியவில்லை

பள்ளத்தில் அல்ல உன்

கன்னக்குழிகளில்…..!!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book