ஆய கலைகள் அறுபத்தி மூன்றாம்

சான்றோர் சொன்னது

அறுபத்தி மூன்று கலைகளைக் கற்றவனையும்

வென்றிடுவேன் நீ என்னோடு இருந்தால்……!!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book