மனிதனின் இயற்க்கையில் ஒன்று

                                    – கண் சிமிட்டல்

அதையும் வெல்கிறது

                           உனது அழகு……!!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book