அன்பின் உருவான அன்னைக்கும்;

அறிவின் உருவான தந்தைக்கும்;

ஆற்றலின் உருவான ஆசானுக்கும்;

நம்பிக்கையின் உருவான நண்பர்களுக்கும்;

                                       இத்தொகுப்பினை அன்பினால் சமர்ப்பிக்கிறேன்…..!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book