1

பார்வையற்ற முதல் பட்டதாரி பெண்

ஹெலன் கெல்லர்

ஏற்காடு இளங்கோ