அட்டைப்படம்

பார்வையற்ற முதல் பட்டதாரி பெண்

ஹெலன் கெல்லர்

ஏற்காடு இளங்கோ

yercaudelango@gmail.com

ஒருங்குறி மாற்றம் – மு.சிவலிங்கம் – musivalingam@gmail.com

உரிமை – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

அட்டைப்படம் – மனோஜ் குமார் – socrates1857@gmail.com