15

 

ஆதி அந்தம் இல்லா
அகன்ற கானகத்தில்
இப்போது
இலையுதிர் காலமா??
வானில் நட்சத்திர
இலைச்சருகுகள்
உதிர்ந்து கிடக்கின்றன….
பிறை நிலவுடன்
கைகோர்க்க
நடசத்திரமும்
மறுப்பதேன்?
மனிதர்களிடம்
அவையும் பாடம்
கற்றதா?

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

சோலை வனம் - கவிதைகள் Copyright © 2015 by இரா. பாரதி is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book