47

 

வீடு முழுவதும் சுற்றி ஓடி
விளையாடிய தருணங்கள்
கண்ணில் வண்ணத் தோரணங்களாய்
கண்ணீர் திரையிட்டு
கண்ணாடிச் சட்டநிழலாய்
படம் பிடிக்க கடல்கடந்த
கணினி வாழ்க்கை
கசக்கத்தான் செய்கிறது
வீடு முழுவதும் நீ இறைத்த
மரப்பாச்சிபொம்மைகள் எட்டுக்கால்பூச்சியுடன்
பொம்மலாட்டம் ஆடித்தான்
பார்க்கின்றன!
மாற்ற முடியாதது இவ்வுலகில்
அன்புதான்
பாச மழையில் நனைந்த
பருவங்கள் பண்டிசைத்து
பாடிய நெஞ்சங்கள் பணத்தால்
மாறியது ஏனோ?

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

சோலை வனம் - கவிதைகள் Copyright © 2015 by இரா. பாரதி is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book