49


உண்டியலில்
கைகொள்ளாத
சொர்ண தானம்
ஊர்தோறும்
அன்ன தானம்
அனாதைகளுக்கு
பண தானம்
தெருக்கோடியில்
வாண வேடிக்கை
வாசலில்
வஸ்திர தானம்
வரிசையில்
பெற்றோர்!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

சோலை வனம் - கவிதைகள் Copyright © 2015 by இரா. பாரதி is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book