3

Maailma ei ole vakaa, vaan se on muuttuva ja arvaamaton. Eliökunnat etsivät niukkoja resursseja ja kilpailevat niistä. Jotta selviäminen ja menestyminen olisi mahdollista muuttuvassa ja arvaamattomassa ympäristössä, jonka resurssit eivät ole helposti saatavilla, täytyy jatkuvasti mukautua ympäristön vaatimuksiin. Oppiminen mahdollistaa mukautumisen ja sen myötä menestymisen epävarmuuden ja kilpailun keskellä. Oppiminen on tiedon hankkimista maailmasta – ympäröivän maailman tutkimista ja selitysten löytämistä. Muisti taas on järjestelmä, joka säilyttää tämän tiedon maailmasta ja parantaa kykyämme suoriutua ympäristössämme (Goelet ym., 1986; Kandel ym., 2014). Toisin sanoen oppimista voidaan ajatella tiedon hankkimisena, kun taas muistia tämän tiedon säilyttäjänä.

Toisin kuin aiemmin on ajateltu, muisti ei ole ainoastaan ulkoa opettelua tai aktivoidu vain yksittäisiä faktoja hakiessa. Nykyisen ymmärryksen mukaan muisti on ennemmin järjestelmä, joka säilyttää tietoa, tapoja, taitoja ja ajatuksia, ja on näin kaiken toimintamme ja ajattelumme perusta. Emme voi oppia ilman muistijärjestelmää (Squire & Dede, 2015). Jotta voimme hankkia tietoa, eli oppia, meidän täytyy olla siitä tietoisia ja tallentaa se. Oppimisen ja muistin voidaankin ajatella olevan saman sopeutumisjärjestelmän osia. Tämä järjestelmä parantaa kykyämme tehdä paikkansapitäviä ennusteita, jotka ohjaavat tulevaa käytöstämme. Oppiminen vaatii muistia ja nämä molemmat mahdollistavat ympäristöön sopeutumisen. Myös eri lajeilla adaptiiviset oppimista tukevat mekanismit näyttäytyvät samoina nisäkkäistä hyönteisiin, kuten mehiläisiin (Menzel, 1990).

 Lähteet: Osa 1

  • Squire, L. R., & Dede, A. J. (2015). Conscious and unconscious memory systems. Cold Spring Harbor perspectives in biology, 7(3), a021667.
  • Goelet, P., Castellucci, V. F., Schacher, S., & Kandel, E. R. (1986). The long and the short of long–term memory—a molecular framework. Nature, 322(6078), 419-422.
  • Kandel, E. R., Dudai, Y., & Mayford, M. R. (2014). The molecular and systems biology of memory. Cell, 157(1), 163-186.
  • Menzel, R. (1990). Learning, memory, and “cognition” in honey bees. Neurobiology of comparative cognition, 237-292.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Illuminated – Oppimistieteen käsitteet opettajille Copyright © 2020 by Marc Beardsley is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book