Illuminated – Oppimistieteen käsitteet opettajille –kirjan tarkoituksena on tutustuttaa opettajat oppimistieteen ja kognitiivisen neurotieteen avainkäsitteisiin. Kirja on eurooppalaisen yhteisprojektin tulos ja sen sisältö on koottu opettajille suunnatuista ammatillisen täydennyskoulutuksen työpajoista. Kirja tarjoaa ensisijaisesti paljon kirjallisuusvinkkejä, joilla voi syventää ymmärrystään oppimistieteestä. Tämä kirja on avoimen lisenssin alainen ja toivomme, että sen sisältöä käytetään uudelleen ja päivitetään.

Kirja on jaettu kuuteen osaan:

 1. Johdanto:
  Johdanto oppimistieteeseen ja kestävän oppimisen käsitteeseen.
 2. Oppiminen ja muisti:
  Kuvaus kognitiivisen järjestelmän tavasta käsitellä tietoa sekä oppimisen ja muistin adaptiivisesta luonteesta.
 3. Oppimisen biologiaa:
  Katsaus aivomekanismeista oppimisen taustalla.
 4. Kognitiivisen järjestelmän rajoitteet:
  Katsaus oppimista rajoittavista kognitiivisen järjestelmän ominaisuuksista
 5. Skeemat ja asiantuntijuus:
  Kuvaus tietojärjestelmästämme.
 6. Näyttöön perustuvat käytännöt oppimistieteessä:
  Alkeet opetuskäytäntöihin, jotka ovat oppimistieteen mukaisia ja tutkimuslöydöin perusteltuja.

Tämä e-kirja on saatavilla englanniksi, espanjaksi, suomeksi, kreikaksi ja portugaliksi.

Illuminated-projekti

Illuminated on Erasmus+ -ohjelman projekti (2017-2020), joka kokoaa yhteen opetusteknologian, opettajainkoulutuksen ja kognitiivisen neurotieteen asiantuntijoita tukeakseen opettajia aivotutkimustiedon hyödyntämisessä käytännössä. Projektin yhteistyötahoihin kuuluu yliopistoja  sekä yksityisiä yrityksiä. Mukana on Helsingin yliopisto (Suomi), Pompeu Fabra University (Espanja), Metropolia Ammattikorkeakoulu (Suomi), University of Western Macedonia (Kreikka), sekä yritykset: Advancis Business Services (Portugali) ja BOON (Portugali).

Projektin tavoitteena on lisätä oppimistieteen mukaisten opetusstrategioiden tuntemusta ja käyttöä. Illuminated-ryhmä kehittää avoimia opetusmateriaalia, jotka ovat kaikkien saavilla:

 1. Nettikurssi opettajille oppimisen aivotieteestä

  Tämä ilmainen, omaan tahtiin suoritettava nettikurssi sisältää Helsingin yliopiston aivotutkijoiden koostamaa tietoa oppimisesta ja sen parantamisesta. Kurssi on suunnattu opettajille, ja siihen kuuluu kolme osaa: (1) Johdatus oppimistieteeseen; (2) Tutkimustietoa oppimisesta; (3) Hyvät käytännöt oppimisen edistämiseksi. Nettikurssi sisältää videoita, dioja, äänitteitä, artikkeleita ja tehtäviä. https://tidex.upf.edu/courses/course-v1:Illuminated+IL101+2020/course/

 2. Illuminated-kouluttajan työkalupakki opettajien työpajoihin

  Ilmaisesta työkalupakista löytyvät materiaalit työpajan järjestämiseksi opettajille oppimisen neurotieteestä. Työkalupakki sisältää mm. puhujan muistiinpanot, aktiviteettimateriaaleja ja tarvittavat kalvot kahteen ammatillisen lisäkoulutuksen työpajaan. Ensimmäinen työpaja on nimeltään ‘Oppimistieteen alkeet opettajille – Oppimisen kognitiiviset prosessit.’ Toinen työpaja on ‘Oppimisen suunnittelua oppimistieteen avulla – Kognitiiviset periaatteet sovellettuina oppimisen suunnitteluun.’ Työkalupakki on saatavilla englanniksi, espanjaksi, suomeksi, kreikaksi ja portugaliksi.
  http://www.illuminatedproject.eu/

 3. Illuminated – Oppimistieteen käsitteet opettajille

  Avoimen lisenssin e-kirja tutustuttaa opettajat oppimistieteen avainkäsitteisiin. Kirja sisältää myös laajan listan lähteitä niille, jotka haluavat syventää oppimistieteen tuntemustaan. E-kirja on saatavilla englanniksi, espanjaksi, suomeksi, kreikaksi ja portugaliksi.

 4. Illuminated – Oppimistieteen strategiat oppilaille -työpaja

  Ilmaisia sähköisiä materiaaleja opettajille, jotka haluavat opettaa oppilailleen oppimistieteen tutkimustietoon pohjautuvia oppimisstrategioita. Työpajan materiaalit (kalvot puhujan muistiinpanoilla, nettikyselyt) soveltuvat yläasteikäisille ja sitä vanhemmille oppilaille ja opiskelijoille. Materiaalit ovat saatavilla englanniksi ja espanjaksi.

Lisätietoa:

Kirjoittajista

Tämän e-kirjan on kirjoittanut Marc Beardsley Pompeu Fabra -yliopistosta. Mari Tervaniemi Helsingin yliopistosta ja Davinia Hernández-Leo Pompeu Fabra -yliopistosta ovat tehneet alkuperäistekstin tieteellisen arvioinnin. Suomenkielisen version on kääntänyt englannista PsM Piia Turunen.

Marc Beardsley on tutkijana “TIDE Research Group on Interactive and Distributed Technologies for Education” -tutkimusryhmässä Pompeu Fabran yliopistossa Espanjassa (www.upf.edu/web/tide). Hän on Illuminated-projektin projektivastaava, ja hänen tieteellinen mielenkiintonsa kohdistuu neurotieteen ja opetuksen risteyskohtaan sisältäen oppimisen suunnittelun, oppimistieteen, sosiaalisen ja emotionaalisen oppimisen, ja vastuullisen lähestymistavan oppimisteknologioiden tutkimukseen.

Dosentti Mari Tervaniemi toimii Cicero-verkoston tutkimusjohtajana Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa (www.cicero.fi) ja Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä (www.cbru.helsinki.fi) Helsingin yliopistossa. Hän on julkaissut yhteensä yli 180 tutkimusartikkelia ja katsausta vertaisarvioiduissa kansainvälisissä lehdissä. Hän tutkimusalojaan ovat kognitiivinen aivotiede, oppimistiede, kognitiivinen psykologia ja neuropsykologia, ja hän on julkaissut tutkimuksia erityisesti kuulonvaraisesta oppimisesta, muusikkouden vaikutuksista aivoihin ja musiikin tunteiden aivoperustasta.

Tohtori Davinia Hernández-Leo on professori “Department of Information and Communications Technologies Department (DTIC)”-laitoksella Pompeu Fabran yliopistossa Espanjassa. Hän koordinoi TIDE-tutkimusryhmää (Interactive and Distributed Technologies for Education group), on varadekaanina UPF -insinöörikoulussa ja tutkimusjohtaja sen opetuslaadun ja innovaation yksikössä. Hän on kirjoittajana yli sadassa tieteellisessä julkaisussa, ja on saanut palkintoja opetuksestaan (Vicens Vives) sekä ICREA -akatemiapalkinnon Katalonian hallitukselta vuonna 2019.

Tämän kirjan käyttö

Tämän avoimen lisenssin kirjan tavoite on tulla jaetuksi ja käytetyksi uudelleen, ja haluamme mahdollistaa sisällön käytön ja muokkaamisen moniin tarpeisiin sopivalla tavalla. Jokaisen kappaleen alatunnisteessa on Creative Commons -lisenssi, joka kuvailee sisällön sallittuja käyttötapoja.

Viittaus

Jos haluat viitata tähän kirjaan APA-muodossa, käytä alla olevaa muotoilua:

Beardsley, M. 2020. Illuminated – Oppimistieteen käsitteet opettajille (1.p.). Saatavilla englanninkielisenä https://illuminatedfi.pressbooks.com/

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Illuminated – Oppimistieteen käsitteet opettajille Copyright © 2020 by Marc Beardsley is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book