23

Hva handler øvelsen om?

Her beskrives opplegget for en øvelse om aktiv lytting som er beregnet til å ta ca.45 minutter. Antallet studenter kan variere fra 10-100.

Mål med øvelsen

  • Å forstå prinsipper for aktiv lytting 
  • Å lære seg samtaleferdigheter knyttet til aktiv lytting. 
  • Å styrke evne til å reflektere over egen kommunikasjon i veiledningen. 

Øvelsen krever at studentene griper fatt i en konkret tematikk de er opptatt, men øvelsen handler primært om å trene seg på å være aktivt lyttende.

Grupper på 3 studenter får utdelt hver sin rolle

Det anbefales at man er 3 personer når man gjør hver øvelse. Studentene må bli enig om hvilken rolle de vil ha. Man kan enten være veileder, veisøker eller observatør. Hvis det er tid kan man eventuelt bytte roller. Det er viktig at den som skal være veisøker vet om et tema som man ønsker å bli veiledet på.

Veisøker:
Veisøker må legge frem et problem, en utfordring eller noe man vil bli veiledet på. Dette kan for eksempel være en praksisfortelling og man kan også eventuelt sette av tid til at studenten får lage et skriftlig veiledningsgrunnlag. Målet er at veisøker skal bli mer bevisst og “klar over” sine egne handlinger, det vil si styrke sin egen praktiske yrkesteori.

Veileder:
Veilederens rolle er å være aktivt lyttende. Målet er å få frem flest mulig begrunnelser for veisøkerens handlinger. I denne øvelsen skal man veilede ut fra prinsippene om aktiv lytting. Som veileder skal du derfor ikke å gi så mange råd eller komme meg dine egne vurderinger av hva du mener om problemet. Husk at selv om aktiv lytting handler om å parafrasere og bruke åpne spørsmål, så er det viktigste allikevel at man har en grunnleggende positiv og nysgjerrig innstilling til veisøkeren. Forsøk derfor å konsentrere deg om å forstå det veisøkeren sier. Prøv å anstreng deg for å være der til stede for den andre.

Observatør:
Observatøren bør fokusere på å kartlegge hvilke prinsipper for aktiv lytting som veileder forsøker å benytte seg av (hvor mye parafrasering, non-verbal støtte, gjentakelse av nøkkelord, oppsummering, åpne spørsmål) Det er en fordel om observatøren forsøker å notere hvilke konkrete lytteteknikker som ble brukt.

Etter samtalen:
Etter samtalen bør observatøren først si noe om hvordan aktiv lytting ble brukt i samtalen. Gjerne ved at det blir gitt noen eksempler. Etter dette kan man la veisøker og veileder fortelle om hvordan de opplevde veiledningssamtalen. Hvilken effekt hadde aktiv lytting for veiledningssamtalen?

Forberedelser

Øvelsen baserer seg på at studentene både har fått en generell innføring i hva veiledning er og prinsipper for aktiv lytting (halv time til to timer). Prinsippene for aktiv lytting bør være tydelig forankret i en humanistisk psykologi slik at aktiv lytting blir redusert til ren samtaleteknikk. Det anbefales at man viser utdrag fra de videoene av psykologen Carl Rogers samtale med Gloria (mer info om dette kan du finne i artikkelen om aktiv lytting). Det er også mulig å lese et tankekart med nøkkelord fra kapittelet om aktiv lytting.

Anbefalte lytteteknikker veileder bør prøve å bruke

Parafrasering. Forsøk å repetere eller gjengi det siste veisøker sier. “At du gjengir så nøyaktig som mulig det siste som veisøker sa”. Det bidrar ofte til at veileder fortsetter å snakke.
Gjengivelse av nøkkelord. Forsøk å gjengi spesielle nøkkelord som du ønsker veisøker skal si noe mer om. Eksempel Veisøker: “Det handler om holdninger.” Veileder: Holdninger?
Oppsummering. Forsøk med jevne mellomrom å oppsummere det veisøker har sagt hittil.
Åpne spørsmål. Forsøk å stille utdypende spørsmål: ”Du sa… kan du utdype/forklare meg?”, ”Jeg forsto deg ikke riktig da du beskrev…, kan du gjenta det?”
Nonverbal kommunikasjon. Forsøk å holde god blikkontakt og bruk støttende lyder som “hhmmm”, “ja”

NB! Husk at dette er en øvelse. Ikke vær for kritiske mot hverandre i diskusjonen etter samtalen. Man opplever seg gjerne som sårbar i øvelser. Dette vil særlig gjelde veileder og veisøker. Husk at det er prinsipper for aktiv lytting dere skal diskutere og ikke veiledningstemaet. Øvelsen kan nok bli litt “teknisk”. Det aller viktigste er at du prøver å være virkelig nysgjerrig i forhold til det de andre sier.

Punktliste til studentene under gjennomføring av øvelsen
Studentene bør få delt ut en punktliste i papir som de kan bruke som hjelpe under gjennomføringen av øvelsen. Denne malen blir delt ut til studentene rett før gjennomføringen av øvelsen.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Praksisveilederen i skolen Copyright © 2012 by Rolf K. Baltzersen is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book