Appendix: Om forfatterne av kompendiet

Øyvind Palm

Øyvind Palm, født 1958 har over 35 år med klinisk erfaring i revmatologi. Han spesialiserte seg i revmatologi i 1992 og har fra 2006 til pensjonering i 2023 hatt stillingen som overlege ved Revmatologisk seksjon på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Tidligere har Øyvind Palm vært overlege i revmatologi ved Sykehuset Østfold og drev også privatpraksis innen generell revmatologi. Han har en doktorgrad i revmatiske manifestasjoner ved kroniske tarmbetennelser.

Palms fokus ligger i klinisk pasientarbeid, men han har også markert seg som en aktiv forsker med over 60 vitenskapelige artikler publisert i internasjonale tidsskrifter. Under hans ledelse bidro forskningsregisteret “Norsk systemisk bindevevssykdom og vaskulittregister (NOSVAR)” til over 180 publikasjoner i internasjonale tidsskrift og i alt 15 PhD grader i perioden 2008 – 2023.

Palm har bidratt med en rekke artikler om revmatiske sykdommer også til Store Norske Leksikon (snl.no), hvor han siden 2018 har hatt fagansvar for revmatologi.

Engasjement for pasientopplysning og støtte til helsepersonell har også resultert i etableringen av nettstedene bindevevssykdommer.no og vaskulitt.no.

I Norsk Revmatologisk Forening har han hatt en aktiv rolle i utgivelsen av Pasientinformasjon om legemidler og bidratt til nasjonale behandlingsveiledere. Dessuten har vært medlem av referansegruppen for Nasjonal Kompetansetjeneste for Svangerskap ved Revmatiske sykdommer (NKSR).

Med bidragene i Grans Kompendium i Revmatologi ønsker Palm å nå ut med aktuell kunnskap om revmatiske sykdommer til den neste generasjonen av revmatologer.

Ragnar Gunnarsson

Ragnar Gunnarsson er født 1965 på Island. Han har medisinsk embetseksamen fra Universitetet på Island 1992, og er godkjent spesialist i indremedisin i 2000 og revmatologi i 2001. Han gjennomførte medisinsk doktorgrad (PhD) på mixed connective tissue disease (MCTD) ved Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo.

Ragnar Gunnarsson er siden 2003 overlege ved Revmatologisk seksjon på Oslo universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet med hovedansvar for revmatologisk sengepost.
Fra 2014 delvis revmatologi praksis på Aleris medisinske senter Strømmen Storsenter.

Tidligere: 1992-1993 Landspitali i Reykjavik, Island, Kirurgisk og Medisinsk avdeling. 1993-1994 Nordlandssykehuset i Bodø, Medisinsk avdeling. 1994-2003 Stavanger universitetssykehus, hovedsakelig tilknyttet Seksjon for klinisk immunologi, unntatt tidspunktet fra 1999-2000 da Sørlandet sykehus i Arendal, Revmatologisk avdeling. 2000-2003 delvis privat revmatologi praksis i Stavanger og Sandnes.

Har vært hovedansvarlig for innføring av stamcellebehandling i behandling av systemisk sklerose i tett samarbeid med Hematologisk avdeling på OUS.
Har i årrekke vært medlem av American College of Rheumatology (ACR) og European Vasculitis Society (EUVAS). Er i arbeidsgruppen som er ansvarlig for nasjonal veileder i behandling av ANCA assosierte vaskulitter i regi av Norsk revmatologisk forening (NRF).

Involvert i veiledning av leger under spesialistutdanning i revmatologi både på OUS, samt igjennom European League Against Rheumatism (EULAR) sitt utdanningskurs. Der han har vært hovedforfatter for kapitel om diagnostikk i EULAR Textbook on Rheumatic Diseases.

 

Jan Tore Gran

Jan Tore Gran (f. 1949) har vært professor i revmatologi ved Universitetet i Tromsø (1997-1998) og ved Universitetet i Oslo fra 2002-2017. Han har mer enn 200 publikasjoner i nasjonale og internasjonale fagtidsskrift i revmatologi, samt en lærebok (Innføring i Revmatologi) utenom dette kompendiet.

Jan Tore Gran har veiledet 10 leger til doktorgrader/PhD, deriblant begge undertegnede redaktører av dette kompendiet. Han har  vært leder av det offentlige utvalg “Behandlingsreiser til utlandet – et offentlig ansvar?”, fagredaktør i Gyldendals Store Leksikon, leder av Norsk Revmatologisk Forening, redaktør for Best Practice in Rheumatology, samt faglig medarbeider i Scandinavian Journal of Rheumatology og Tidsskrift for Den norske Lægeforening.

Det sier seg selv at Jan Tore Gran har vært en uvanlig kompetent pådriver for utvikling av faget revmatologi og for å spre kunnskapen videre.

Lenker:

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm, Ragnar Gunnarsson og Jan Tore Gran is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book