Appendix: Om forfatterne av kompendiet

Øyvind Palm

Øyvind Palm, født 1958, er spesialist i revmatologi siden 1992 og overlege ved Revmatologisk seksjon, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet siden 2006. Tidligere har Øyvind Palm vært overlege i revmatologi ved Sykehuset Østfold og hatt privatpraksis i generell revmatologi. Han har doktorgrad på revmatiske manifestasjoner ved kroniske tarmbetennelser. Han prioriterer klinisk pasientarbeid, men  har også publisert et 60-talls vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift.

Øyvind Palm har skrevet ca. 40 artikler om revmatiske sykdommer i Store Norske Leksikon (snl.no), der han har vært fagansvarlig for revmatologi siden 2018. For pasienter og helsearbeidere har han bygget opp nettstedene bindevevssykdommer.no og vaskulitt.no. I Norsk Revmatologisk Forening er han er medansvarlig for utgivelsen av Pasientinformasjon om legemidler og deltar i arbeidsgruppene for nasjonal veileder for Sjøgrens syndrom og for behandling med medikamenter (DMARDs). Han er del av referansegruppen for Nasjonal Kompetansetjeneste for Svangerskap ved Revmatiske sykdommer (NKSR).

 

Ragnar Gunnarsson

Ragnar Gunnarsson er født 1965 på Island. Han har medisinsk embetseksamen fra Universitetet på Island 1992, og er godkjent spesialist i indremedisin i 2000 og revmatologi i 2001. Han gjennomførte medisinsk doktorgrad (PhD) på mixed connective tissue disease (MCTD) ved Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo.

Ragnar Gunnarsson er siden 2003 overlege ved Revmatologisk seksjon på Oslo universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet med hovedansvar for revmatologisk sengepost.
Fra 2014 delvis revmatologi praksis på Aleris medisinske senter Strømmen Storsenter.

Tidligere: 1992-1993 Landspitali i Reykjavik, Island, Kirurgisk og Medisinsk avdeling. 1993-1994 Nordlandssykehuset i Bodø, Medisinsk avdeling. 1994-2003 Stavanger universitetssykehus, hovedsakelig tilknyttet Seksjon for klinisk immunologi, unntatt tidspunktet fra 1999-2000 da Sørlandet sykehus i Arendal, Revmatologisk avdeling. 2000-2003 delvis privat revmatologi praksis i Stavanger og Sandnes.

Har vært hovedansvarlig for innføring av stamcellebehandling i behandling av systemisk sklerose i tett samarbeid med Hematologisk avdeling på OUS.
Har i årrekke vært medlem av American College of Rheumatology (ACR) og European Vasculitis Society (EUVAS). Er i arbeidsgruppen som er ansvarlig for nasjonal veileder i behandling av ANCA assosierte vaskulitter i regi av Norsk revmatologisk forening (NRF).

Involvert i veiledning av leger under spesialistutdanning i revmatologi både på OUS, samt igjennom European League Against Rheumatism (EULAR) sitt utdanningskurs. Der han har vært hovedforfatter for kapitel om diagnostikk i EULAR Textbook on Rheumatic Diseases.

 

Jan Tore Gran

Jan Tore Gran (f. 1949) har vært professor i revmatologi ved Universitetet i Tromsø (1997-1998) og ved Universitetet i Oslo fra 2002-2017. Han har mer enn 200 publikasjoner i nasjonale og internasjonale fagtidsskrift i revmatologi, samt en lærebok (Innføring i Revmatologi) utenom dette kompendiet.

Jan Tore Gran har veiledet 10 leger til doktorgrader/PhD, deriblant begge undertegnede redaktører av dette kompendiet. Han har  vært leder av det offentlige utvalg “Behandlingsreiser til utlandet – et offentlig ansvar?”, fagredaktør i Gyldendals Store Leksikon, leder av Norsk Revmatologisk Forening, redaktør for Best Practice in Rheumatology, samt faglig medarbeider i Scandinavian Journal of Rheumatology og Tidsskrift for Den norske Lægeforening.

Det sier seg selv at Jan Tore Gran har vært en uvanlig kompetent pådriver for utvikling av faget revmatologi og for å spre kunnskapen videre.

Lenker:

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm, Ragnar Gunnarsson og Jan Tore Gran is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book