BEHANDLING (REV 015, REV 033, REV 050, REV 055, REV 078, REV 079)

245 Plasmaferese / plasmautskiftning (REV 141)

Øyvind Palm

Læringsmål REV 141. Revmatologen skal ha kjennskap til indikasjoner for og gjennomføring av plasmaferese.

Definisjon. Plasmaferese (plasmautskiftning) er en terapeutisk metode som fjerner plasma (aferese) fra fullblod via sentrifugering eller semipermeable membraner. Hensikten er å fjerne patogene store molekyler, slik som patogene antistoff. Plasma som fjernes erstattes med albumin med tilsetninger eller Octaplas. I revmatologisk praksis brukes metoden til å ekstrahere mulig skadelige antistoff, immunkomplekser og kryoglobuliner ved at plasma skilles fra blodceller (terapeutisk plasmaferese). Prosessen medfører at også immunglobuliner og koagulasjonsfaktorer fjernes, slik at risiko for infeksjoner og blødninger øker (Schwartz, J, 2016; Bauer, 2022).

Indikasjoner. I motsetning til medikamentell behandling som gradvis reduserer antistoff-mengden ved at produksjonen hemmes, har plasmaferese en umiddelbar effekt ved at antistoffene umiddelbart fjernes fra sirkulasjonen. Slik rask effekt kan være av betydning i raskt progredierende tilstander der antistoffene og / eller immunkomplekser er av avgjørende patogenetisk betydning. Eksempler på aktuelle indikasjoner er katastrofalt antifosfolipid syndrom (CAPS), anti-basalmembran glomerulonefritt (anti-GBM/Goodpastures sykdom) med dialyse eller alveolær lungeblødning, trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP), trombotisk mikroangiopati, Guillain-Barre syndrom, myastenia gravis, NMDAR encefalitt og hyperviskositet ved monoklonal gammopati (Schwartz, J, 2016). Også livstruende systemisk lupus (SLE) med alveolær lungeblødning eller CNS manifestasjoner kan behandles med plasmaferese, forutsatt at konvensjonell behandling ikke har tilstrekkelig effekt (Magro-Checa C, 2016). Tidligere var alvorlig ANCA-vaskulitt også en indikasjon. Imidlertid har nyere data (Walsh M, PLEXIVAS 2020) vist manglende effekt på nyresvikt («end stage renal disease») og dødelighet. Tilsvarende ved lungeblødning ved ANCA-vaskulitt har den randomiserte, kontrollerte PLEXIVAS studien basert på 191 pasienter, hvorav 62 med alvorlige lungeblødninger ikke påvist effekt av plasmaferese (Walsh M, PLEXIVAS 2020).

Gjennomføring. Plasmaferese benytter et filter som mottar blod fra en større vene via et dialyse-kateter. Kateteret har to løp. Ett løp fører blodet fra kroppen til maskinen, mens i det andre løpet går blod fra maskinen tilbake til kroppen. Omtrent 1-1,5 plasmavolumer utskiftes av gangen. Plasmavolum erstattes med en albumin-løsning eller Octaplas. Behandlingen varer 2-3 timer. Ofte er 3-5 behandlinger nødvendig.

Bivirkninger. Blodtrykksfall (volum-tap), hypokalsemi (citrat i erstatningsvæsken), infeksjon (immunglobuliner fjernes) og blødninger (koagulasjonsfaktorer fjernes).

Kontraindikasjoner kan være hemodynamisk instabilitet eller sepsis, allergi for frossen plasma, albumin eller øvrige substitusjonsvæsker, allergi mot heparin, hypokalsemi (relativ kontraindikasjon), Angiotensin-converting enzym (ACE)-hemmer siste 24 timer (relativ kontraindikasjon) (Kaplan AA, 2008).

Litteratur

License

Share This Book