ARTRITT (REV 006-REV 020)

15 Behandlingsretningslinjer for artritt (REV 015)

Retningslinjer for behandling av artritt

Øyvind Palm

Læringsmål REV 015. Revmatologen skal ha god kunnskap om og selvstendig kunne igangsette og følge opp behandling av inflammatorisk revmatiske artrittsykdommer. Ha god kunnskap om aktuelle lokale, nasjonale og internasjonale behandlingsretningslinjer for revmatoid artritt, psoriasisartritt og aksial spondyloartritt.

Behandlingen av inflammatoriske revmatiske sykdommer skal så langt som mulig bygge på evidensbasert medisinske metoder. Retningslinjer, veiledere og prosedyrer bygger på slike metoder i form av resultater av kunnskapsoppsummeringer, metaanalyser og store randomiserte kliniske studier (Boudou Retlas KD, 2015). Andre publiserte vitenskapelig baserte undersøkelser, enkelt-studier og ekspert-gruppers uttalelser er beheftet med større risiko for feil (se kapittel om Forskningspublikasjoner). Hensikten med retningslinjene er således å oppnå best mulig behandlingsresultat. Imidlertid garanterer ikke bruk av retningslinjer for at de er beste valg i en hver situasjon. Retningslinjer tar også hensyn til lokale forhold som kan innebære tilgang på spesialister, avansert utstyr og økonomisk situasjon. Det resulterer i at forskjellige fagmiljøer har behov for ulike guidelines for en og samme diagnose (Mian A, 2019). Uansett kan retningslinjer ikke erstatte en kvalifisert, individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle (ACR practical clinical guidelines, 2023).

Retningslinjer er evaluert og sammenfattet i sykdomsspesifikke behandlingsretningslinjer både på internasjonalt og nasjonalt. Nasjonale veiledere og nasjonale retningslinjer utarbeides av Helsedirektoratet (helsenorge.no). I Norge finnes likevel mange regionale og overregionale faglige veiledere, retningslinjer, anbefalinger og prosedyrer. Eksempler på slike er veileder fra Norsk Revmatologisk Forening som inneholder prosedyrer. Medisinske retningslinjer er et gode som anvendes dersom individuelle, persontilpassede vurderinger ikke tilsier noe annet. Avvik fra retningslinjene kan og bør gjøres i noen tilfeller. Det er da en fordel å begrunne dette i pasientjournalen. Vennligst les mer om fordeler og ulemper ved retningslinjer i eget kapittel og i kapittelet om kloke valg.

Samlinger av ulike revmatologiske retningslinjer 

EULAR -anbefalinger (Europeiske, internasjonale, publiserte i fagfelle-vurderte tidsskrift)

ACR -anbefalinger (Amerikanske, internasjonale, publiserte i fagfelle-vurderte tidsskrift)

BSR-anbefalinger (Britiske, internasjonale, publiserte i fagfelle-vurderte tidsskrift)

Et utvalg av EULAR-retningslinjer for artritt-sykdommer:

Norske anbefalinger/prosedyrer ved artritt og artrose

Den norske legeforeningen ved Norsk Revmatologisk Forening (NRF) har egne prosedyrer for behandling.

Litteratur

Ogdie A, 2020 (Psoriasisartritt)

Smolen JS, 2020 (revmatoid artritt, EULAR)

Nagy G, 2021 (revmatoid artritt, “Difficult to treat..”)

Mian A, 2019 (Revmatoid artritt, 22 guidelines)

Ward MM, 2019 (Spondyloartritt)

License

Share This Book