BASISKOMPETANSE (REV 001-005)

4 Utredning, behandling og oppfølging av revmatiske sykdommer. eHelse (REV 004)

Utredning, Behandling, Oppfølging av Revmatisk sykdom

Øyvind Palm

Læringsmål REV 004. Revmatologen skal selvstendig kunne starte utredning, behandle og følge opp alle revmatiske sykdommer.

Inflammatoriske revmatiske sykdommer er ofte systemsykdommer. Mer enn ledd eller enkelt-organer rammes.  Illustrasjon: Pxhere. CC0

Definisjon.

Revmatiske sykdommer rammer muskler, ledd, sener, bein og bindevev. De kan deles inn i fire hovedgrupper:

 1. Inflammatoriske revmatiske sykdommer omfatter a) Artritt-sykdommer (for eksempel revmatoid artritt), b) Spondylitt (for eksempel ankyloserende spondylitt/Bekhterevs), c) bindevevssykdommer (for eksempel systemisk lupus erythematosus/SLE)  og d) vaskulitt (for eksempel granulomatose med polyangiitt/GPA ).
 2. Degenerative revmatiske sykdommer. Artrose angriper ledd og er vanlig i den eldre befolkningen. Betennelse er ikke fremtredende. Hvis rygg- eller nakke (ryggsøylen, columna) er angrepet, snakker vi ofte om spondylose som tilsvarer artrose i rygg eller nakke.
 3. Bløtdelsrevmatisme (smerter i muskler, sener og senefester) er de vanligste revmatiske tilstandene. Disse preges av smerter i muskler, sener, senefester og ledd uten at særlig betennelse kan påvises i blodet. Fibromyalgi er en form for bløtdelsrevmatisme som oftest angriper kvinner.
 4. Revmatiske manifestasjoner ved primært ikke-revmatiske sykdommer. Thyreoidea-sykdommer og diabetes er eksempler.

Symptomer fra muskel-skjelettsystemet er vanlig i befolkningen. Norske data viser at 18% av menn og 27% av kvinner til enhver tid rapporterer muskel- og skjelettproblemer som har vart i seks måneder eller mer. De fleste tilfellene håndteres av fastlegen, men en betydelig andel (5-7%) oppsøker også spesialister (Kinge JM, 2015). Legens oppgave er å beskrive symptomene, undersøke pasienten og identifisere eventuelle underliggende sykdommer før behandling iverksettes. Vanligst stammer symptomene fra ledd, ligamenter, sener, muskler eller nerver. Akutte symptomer kan oppstå ved uheldige belastninger, mens langsommere debut ofte er et resultat av overbelastning over tid. I revmatologisk praksis er inflammatoriske revmatiske sykdommene som artritt-sykdommene, bindevevssykdommer, vaskulitt vanlige. Uansett er det viktig å ta hensyn til pasientens forventninger med undersøkelsen.

Utredning, behandling oppfølging av pasienter med revmatisk sykdom begynner med anamnesen, så følger den kliniske undersøkelsen som baseres på en indremedisinsk undersøkelse, men inkluderer også revmatologisk vurdering av ledd, rygg, muskler og sener. Dersom en konkret diagnose skal vurderes, gjøres en også målrettet anamnese også ut ifra forventede symptomer. Målrettet utredning, behandling og oppfølging for artritt, bindevevssykdommer, vaskulitt og revmatisk sykdom hos barn er beskrevet i de respektive kapitlene. Supplerende utredning omfatter laboratorieprøver (blod og urin), immunologiske tester og bildediagnostikk. Pasienten informeres, og det legges en plan for videre utredning, behandling og kontroll-opplegg.

Anamnese

Anamnesen er avgjørende for å diagnostisere muskel-skjelettproblemer basert på symptomene. Den gir grunnlag for å mistenke om symptomer stammer fra revmatisk sykdom, og i i så fall hvilken undergruppe (inflammatorisk, degenerativ, bløtdelsrevmatisme, annen) den tilhører. Hvis en stille en klar diagnose ikke kan stilles, er det viktig med en presis beskrivelse av symptomene. Dette danner grunnlag for videre utredning og senere sammenligning ved oppfølgingen, enten for å vurdere behandlingseffekt eller sykdomsprogresjon.

-Forberedelse. Hver lege har sine metoder for å ta anamnese. De fleste foretrekker å være forberedt på hver enkelt pasient før konsultasjonen. Nylige journalnotater og oppsummeringer kan være nyttige for å få en rask oversikt. Forsøk å se situasjonen fra pasientens perspektiv. En kan starte samtalen med å oppsummere hva man anser som viktigst basert på henvisningsbrev eller tidligere notater.

-Pasientens versjon. Pasienten må få anledning til å bekrefte, supplere, korrigere og presentere sine symptomer og synspunkter. Det er relevant å gå nærmere inn på diagnose-relaterte symptomer og eventuelle endringer siden tidligere undersøkelser. Ved utredning av uklar diagnose beskrives symptomer og resultater av gjennomførte undersøkelser. Revmatiske symptomer omfatter smerte, stivhet og redusert bevegelse i ledd, ryggrad og muskler. Det kan virke omstendelig å definere disse symptomene nøyaktig, men det kan gi et avgjørende grunnlag for videre utredning.

 • Hvilke ledd, muskler, organer er (mest) smertefulle/symptomgivende?
 • Har pasienten eller andre observert tydelige hevelser i leddene? (ev. hvilke?)
 • Hvilke funksjoner (dagligliv, jobb, fritid) kan pasienten ikke lenger utføre på grunn av disse symptomene?
 • Symptomer fra hud, nerver, inder organer?
 • Beskriver pasienten kroniske, generaliserte smerter?
 • Feber, vekttap eller er allmenntilstanden påvirket på andre måter?
 • Beskrives symptomer forenelig med depresjon eller annen psykisk lidelse, eventuelt som sekundær lidelse?
 • Foreligger individuell predisposisjon for aktuell sykdom, slik som yrkesmessig belastning, arvelige faktorer, overvekt, tidligere skader, kjente autoimmune sykdommer eller spesiell medikasjon?

-Spesifikke symptomer på mistenkt diagnose. Avhengig av bakgrunnen for konsultasjonen kan anamnesen omfatte symptomer fra hud, hår, slimhinner, øyne, hørsel, bihuler, nervesystem og indre organer (lunger, hjerte, gastrointestinalt, nyrer). Aktuelle komorbiditeter kan også være av revmatologisk betydning, enten det er en patogenetisk sammenheng, de påvirker pasienten tilstand eller er av betydning for persontilpasset behandling. Anamnesen følger dermed et klassisk indremedisinsk skjema (meddec UiO), fordi inflammatoriske revmatiske sykdommer er systemsykdommer som ofte angriper ulike organer. I tillegg gjøres en spesifikk, målrettet anamnese og undersøkelser rettet mot revmatiske symptomer og diagnose. Ved spesifikke problemstillinger er anamnesen målrettet: anamnese ved artritt-sykdommer, anamnese ved systemiske bindevevssykdommer og anamnese ved vaskulitt.

Ved mistanke om en spesifikk sykdom; Før undersøkelsen kan det være nyttig å sjekke symptom-beskrivelse eller klassifikasjonskriterier for tilstanden, slik at alle aktuelle punkter kommer med i anamnesen og undersøkelsene.

Omfang av anamnesen: Ved en omfattende ny utredning gjøres en bred anamnese. Ved kontrollundersøkelser blir anamnesen kortere og mer spesifikt rettet mot hensikten med konsultasjonen/innleggelsen.

Journalskriving: Ved bruk av på forhånd definerte fraser eller maler for journalskriving er det essensielt at de korrigeres, slik at de er individuelt tilpasset hvert enkelt tilfelle. 

Problemstilling: En setning om årsaken til at pasienten møter eller er innlagt og hva som er pasientens forventning kan være en god innledning.

-Sosialt og familiært. Sivilstatus- og yrke. Sykmeldt eller ufør, bosituasjon, sosialt nettverk og eventuelle hjemmetjenester. Hjelpemidler. Relevante sykdommer hos førstegrads slektninger (foreldre, søsken og barn). Opphopning av bestemte sykdommer hos førstegrads slektninger (psoriasis, Bekhterevs, andre autoimmune sykdommer, myopatier). Blant fertile kvinner etterspørres om svangerskap foreligger eller er planlagt.

-Tidligere sykdommer. Bør listes opp med årstall for diagnose, gjennomført behandling og eventuell varig skade/sekvele, samt oppfølging.

-Aktuelt. Her redegjøres i detalj for pasientens aktuelle symptomer basert på den aktuelle problemstillingen. En bør få med hva som er gjort av relaterte undersøkelser og behandling til nå.

 • Hvis det foreligger en kjent revmatisk sykdom, beskrives kort hva diagnosen bygger på. En kan bruke innholdet i klassifikasjonskriterier for tilstanden som utgangspunkt. Vennligst se også i kapitlet om målrettet anamnese.

-Definer symptomer. Hvis pasienten angir dårlig appetitt og vektreduksjon, etterspørres antall kilo vekttap i en definert periode. Har det vært feber er antall grader og hyppighet av interesse. Ved nedsatt fysisk eller mental funksjon kan konkrete gjøremål som ikke lenger kan utføres etterspørres.

-Ledd. Ved pågående symptomer fra ledd angis om hevelse (artritt?) er observert, hvilke ledd det gjelder, ev. symmetrisk affeksjon, varighet og om symptomene er oppfattet som artritt (eller artralgi). Vennligst les mer om målrettet anamnese ved ledd- og rygg symptomer i kapittel REV 009.

-Rygg. Ved ryggsmerter bør selv en generell anamnese angi om symptomene er forenelige med inflammatorisk ryggsmerte (Målrettet anamnese ved ledd- og rygg symptomer i kapittel REV 009).

-Bindevev og blodårer. Muskelsmerter og muskelstyrke, eventuell varighet og utbredelse. Symptomer fra hud og indre organer (luftveier, hjerte, nyrer, mage/tarm). Nervesystem. Vennligst les mer i kapitlene om utredning av  bindevevssykdommer og vaskulitter.

-Hud, hår og slimhinner. Sykdomstegn nevnes sjelden spontant av pasienten. Spør spesifikt.

-Medikamenter. Faste medisiner og medisiner som tas ved behov; dosering i milligram og antall tabletter per dag. Hvis det ikke er opplagt hvilken indikasjon det er for behandling med de enkelte legemidlene, bør det angis. Pass på at medikamentlisten korrelerer med “Tidligere sykdommer” og “Aktuelt”, slik at årsaken til bruk av thyreoidea-hormoner, anti-diabetisk, antikoagulantia og antidepressiva kan gjenfinnes.

-Naturlige funksjoner. Avførings-mønster, vannlating, matlyst/vekt, søvn. Aktuelt vekttap (konkret vekt på et tidligere tidspunkt og nå)

-Stimulantia. Sigaretter (røker nå, tidligere, aldri), snus, alkohol, narkotika og andre midler med misbruk-potensiale (for eksempel anabole steroider).

-Allergier. Kjente allergier, spesielt medikament-reaksjoner. Type reaksjon og alvorlighetsgrad angis.

Utredning

Status presens / Klinisk undersøkelse

Omfang av undersøkelsen.

Undersøkelsen er i stor grad basert på sykehistorien (se ovenfor) og på diagnoserelaterte, mulige manifestasjoner. Hvis anamnesen gir mistanke om en inflammatorisk revmatisk sykdom, undersøkes slike symptomer nærmere. Dersom initial utredning ikke bekrefter mistanken, kan en utrede bredere og mot annen type revmatisk sykdom.

Eventuelle disponerende faktorer vektlegges. Kjønn og alder ved debut kan også være av betydning. Barn med revmatisk sykdom og barn som halter krever alltid spesiell oppmerksomhet ved undersøkelsen. Systemisk lupus (SLE), MCTD, andre systemiske bindevevssykdommer og Takayasus arteritt debuterer oftest hos kvinner, men sjeldnere etter 50 års alder.  Ankyloserende spondylitt/Bekhterevs og urinsyregikt ses mest hos menn. Polymyalgia revmatika (PMR) og arteritis temporalis er nærmest fraværende før 50 års alder. Artrose og osteoporose er svært vanlig i høy alder og kan være primære årsaker til symptomer eller koeksisterende tilstander (Loeser RF, 2017). Pasienter som har fremhevet spesifikke symptomer forventer at disse blir vurdert ved undersøkelsen.

-Generell beskrivelse. Observer og noter bevegelsene (upåfallende bevegelsesmønster, stiv gange, preget av smerter, muskelsvakhet, klarer av- og påkledning, avhengig av hjelpemidler). Revmatiske symptomer kan også være del av en systemsykdom: allmenntilstand (sliten, feber, preget av sykdom), ernæringstilstand, bevissthetsnivå, åpenbare symptomer i øyeblikket (smerter, artritt, utslett, cyanose, ikterus, generell lymfeknute-forstørrelser eller perifere ødemer).

-Målinger. Blodtrykk (BT), puls, temp (klinisk afebril), høyde, vekt (for ev senere sammenligning).

-Resultater fra den kliniske undersøkelsen kan sorteres fra kranialt til kaudalt:

-Collum. Palpable lymfeknuter (sarkoidose, Kikuchis sykdom, systemisk bindevevssykdom/inflammasjon, infeksjon, lymfom, metastase), struma eller bilyder over karotidene (Takayasus eller annen vaskulitt i store kar)?

-Gl. parotis og submandibularis. Tårekjertler (over øyelokk),  (Sjøgrens sykdom, IgG4 relatert sykdom)

-Cor/Hjertet. Vurder om det er rene toner, regelmessig (eller uregelmessig) hjerteaksjon, bilyder (systolisk eller diastolisk, punctum maxium). Auskultasjon gjøres vanligvis over aortaklaff, pulmonalklaff triskupidalklaff og mitralklaff. Hvis man hører en bilyd, lytter man også etter utstråling mot aksillen og mot halskar.

-Pulm/Lunger. Vurder respirasjonslyden og angi eventuelle fremmedlyder ved auskultasjon. Ved revmatisk relatert lungefibrose (Antisyntetase syndrom, systemisk sklerose, IPAF) høres ofte krepitasjoner i form av tørr knistring basalt over begge lunger ved auskultasjon. Normale lungegrenser ved perkusjon (eller tegn til pleuravæske,/høytstående diafragma)?

-Abdomen. Bløt og uøm buk ved palpasjon, ingen hepato-splenomegali (Feltys syndrom, Adult Stills, amyloidose) eller palpable patologiske resistenser, ikke banke-ømme nyrelosjer, symmetriske lyskepulser?

-Rektaleksplorasjon gjøres ved aktuelle symptomer fra endetarm eller prostata. Hos menn vurderes prostata ved aktuell problemstilling (normal stor, bevart midtfure, klart avgrenset, jevn overflate, fast og elastisk konsistens, ikke øm?).

-Genitalia externa undersøkes ved symptomer (Behcets syndrom): Menn: Sår eller sekvele på skrotum eller penis? Kvinner: dersom symptomer: Sår på vulva, sekvele etter sår?

-Ekstremiteter. Ankelødemer (nyre– eller hjerte-manifestasjoner) hud-forandringer. Puls distalt i alle fire ekstremiteter (a. radialis og i a. dorsalis pedis eller a. tibialis posterior bilateralt: vaskulitt, tromboemboli, aterosklerose?)

-Orienterende nevrologi. Ved spinale eller perifere nevrogene symptomer (SLE, vaskulitt, isjas): Patellar- og akilles-reflekser, samt plantar-reflekser. Koordinerte bevegelser med armer og ben, god kraft, og ingen sensibilitetsutfall (polynevropati, mononevritt: vaskulitt?). Tegn til pareser?

-Ledd-undersøkelse. Artritt eller artralgi. Utbredelse og intensitet. En bør kunne skille muskel-/senesmerter fra leddsmerter/artritt. Vennligst les om Klinisk undersøkelse av perifere ledd i eget kapittel (REV 010), ev. supplert med ultralydundersøkelse og leddvæskeundersøkelse (REV 011, REV 012)

-Ryggundersøkelse. Columna: Normale krumninger og normal ryggbevegelighet? Tegn til cervical affeksjon ved revmatoid artritt (RA) eller juvenil artritt (JIA)? Ingen palpasjons-smerter? Bekhterevs/ankyloserende spondylitt? Vennligst les om Klinisk undersøkelse av rygg i eget kapittel (REV 010).

Laboratorieprøver

 • Dersom resultat av laboratorieprøver foreligger ved konsultasjonen, er det naturlig å tolke disse for pasienten under konsultasjonen. Hvis prøvene tas i ettertid forsikres pasienten om at uventede resultater vil bli meddelt.

Laboratorieprøver undersøkes rutinemessig for å måle tegn til systemisk inflammasjon (CRP, senkningsreaksjon/SR, trombocytter) som er vanlig ved sykdomsaktivitet i de inflammatoriske revmatiske sykdommene. Cytopenier og cytoser (Hb, leukocytter med differensial-telling, trombocytter) ses også ved sykdomsaktivitet. Cytopenier kan også ses ved medikamentbivirkninger og ved sykdom i benmarg. Unormale elektrolytter (Na, K, Ca) av ulike årsaker kan påvirke muskelstyrke og andre organfunksjoner. Manifestasjoner i indre organer (leverenzymer, nyrefunksjonsprøver, thyreoidea-funksjon) kan være relatert til den revmatiske sykdommen, medikament-bruk eller den bakenforliggende revmatiske sykdommen.

Bildediagnostikk

Pleuravæske i tidlig sykdomsfase av  revmatoid artritt (RA). Lunge-manifestasjoner  er sjelden så tydelige som her og overses lett. Illustrasjon: Yokosuka T, Suda A, Sugisaki M, Suzuki M, Narato R, Saito H, Enomoto T, Kobayashi T, Nomura K – Respiratory medicine case reports (2013). CC BY-NC-SA 3.0

Bildediagnostikk er viktig ved sykdommer i ledd, rygg og indre organer. Hvis nye resultater foreligger ved konsultasjonen, tolkes og meddeles disse.

Supplerende utredning

Leddvæske undersøkes ved diagnostikk av artritt.

Lungefunksjonsundersøkelser / spirometri ved mistanke om lunge-manifestasjon. Biopsier kan sikre diagnoser. I tillegg skal alltid differensialdiagnoser vurderes.

Behandlingsprinsipper

Behandling følger i utgangspunktet internasjonale  retningslinjer, veiledere, anbefalinger og nasjonale råd.

Ingen sykdommer forløper likt, heller ikke innen samme diagnose. Persontilpasset behandling er helt avgjørende for et godt resultat. Det krever blant annet at en kjenner organfunksjoner, inflammasjonstegn, symptomer og erfaring med tidligere behandling i hvert enkelt tilfelle.

 • De vanligste forskrivningsfeil skyldes feil dosering, oversette kontraindikasjoner og interaksjoner med andre medikamenter. Eksempler er ACE-hemmer + NSAIDs (økt risiko for akutt nyresvikt), acetylsalisylsyre/ ASS + ibuprofen (nedsetter trombocyttaggregasjonshemmende virkning av ASS), allopurinol + azathioprin/Imurel (risiko for benmargsskade hvis ikke azathioprin-dosen er ca. 75% redusert (interaksjoner. no), metotreksat doseres daglig i stedet for ukentlig (benmargstoksisitet).

Hvis en supplerer NSAIDs med prednisolon firedobles risikoen for ulcus ventriculi. Om nødvendig, bør profylaktisk protonpumpehemmer vurderes.

Hver pasient skal informeres om sykdommen og grunnlaget for anbefalt behandling. Skriftlig informasjon om legemiddel er nyttig supplering til muntlig informasjon. Bruk gjerne Norsk Revmatologisk Forenings informasjons-ark om medikamenter.

Oppfølging

Spesielt utsatt for komplikasjoner i forløpet er pasienter over 65 års alder, de med nedsatt nyrefunksjon og ved multimorbiditet og polyfarmasi.

Før behandlingsstart undersøkes om andre sykdommer (komorbiditet) av betydning (kontraindikasjoner) foreligger:

 • Alkoholisme (sykehistorie, blodprøver).
 • Azathioprin (Imurel): Sjekk TPMT genotype før behandling.
 • Cytopeni: Redusert produksjon av blodlegemer (benmargs-skade: celletellinger i blod og ev benmarg).
 • Immunsvikt (sykehistorie, blodprøver)
  • Immunglobulin G (IgG) (primær eller sekundær for eksempel etter rituksimab)
  • HIV test vurderes
  • CD4 celler (T-celle lymfocytt subpopulasjon)
   • Mindre enn 200μ/L CD4+ celler /L øker infeksjons risiko betydelig Referanseområde 500-1400)
 • Leversykdom (Blodprøver, inklusiv Hepatitt B antistoff)
 • Lungesykdom (CT av lunger, lungefunksjonstester)
 • Nyresykdom (urin-undersøkelse, kreatinin i blodprøve)
 • Tuberkulose (IGRA test, CT av lunger, urin-undersøkelse)

Blant revmatologens oppgaver er å vurdere om behandlingen er tilpasset den enkelte pasients sykdomsaktivitet, komorbiditet og ønsker, samt om tegn til bivirkninger foreligger (persontilpasset). Disse endres over tid og pasienter, allmennleger og annet helsepersonell har ikke alltid tilstrekkelig kompetanse til å vurdere dem:

Spesialistoppgaver:

 • Vurdere om medikamentdosene kan reduseres eller behandlingen avsluttes dersom sykdommen har falt til ro.
 • Vurdere om medikamentene har mistet sin virkning over tid og behandlingen bør endres.
 • Vurdere nødvendige endringer i medikamenter hos yngre kvinner som ønsker å bli gravide.
 • Være oppmerksom på at eldre personer ofte får andre sykdommer og bruker flere medikamenter, noe som kan påvirke effekten av de anti-revmatiske legemidlene. Spesialisten kan forandre behandlingen for å unngå overdosering eller tap av virkning.
 • Oppfølging: Når sykdommen er i en stabil fase uten spesielle medikamenter, er det ikke behov for oppfølging hos spesialist.

Avsluttende ord ved konsultasjonen

Gjennomfør en kort oppsummering av det viktigste for pasienten. Sjekk at pasienten har forstått budskapet. Journalfør at informasjon (muntlig og/eller skriftlig) er gitt. Husk at pasienter ikke alltid husker alt fra legekonsultasjonen.

eHelsetjeneste

En eHelsetjeneste kan defineres som et sett av programmerte funksjoner som støtter arbeidsflyten i møtet mellom pasient og behandler. eHelsetjenester kan oppsummeres ved:

 • Gjenbruk av data
 • Automatisering av rutineoppgaver
 • Relevant beslutningsstøtte
 • Oppsummert informasjon til neste ledd i behandlingskjeden

eHelsetjeneste er dermed et elektronisk hjelpemiddel som kan hjelpe med registrering og formidling av anamnese, undersøkelsesfunn og pasientinformasjon. De kan dermed være et element i en forbedret helsetjeneste (Prøsch SM, 2020).

Direktoratet for ehelse var tenkt å koordinere en rekke ehelse-produkter i Norge (ehelse.no). Dette omfattet kodeverk (ICD-10), Helsedata og Akson. Sistnevnte er et stort prosjekt som skal samordne alle kommunale helsetjenestene i ett felles system. Direktoratet ble imidlertid   slått sammen med Helsedirektoratet 1. januar 2024.

Litteratur: Ronqiullo Y, 2021; ehelse.no

Retningslinjer og anbefalinger for oppfølging

Generelt om retningslinjer i eget kapittel

EULAR anbefalinger om håndtering av ulike revmatiske sykdommer

EULAR anbefalinger; Smolen JS 2017 (RA oppfølging ved DMARDs og biologisk behandling)

Norsk revmatologisk forening (Behandling og oppfølging av RA)

Litteratur

Russel AS, Oxford Textbook of Medicine, 2011

Herold G, Innere Medizin, 2024

License

Share This Book