ANDRE SYKDOMMER (REV 063-REV 077)

216 Sneddon syndrom (REV 038, REV 103)

Øyvind Palm

Kjennetegn på Sneddons syndrom

Cerebral iskemi og slag eller retinal arterieokklusjon hos kvinner i 20-40-årene.

Livedo racemosa (marmorert hud med obstruksjon av kar) med typiske histologiske forandringer.

Antifosfolipid syndrom relaterte tilfeller eller familiære tilfeller med genmutasjoner.

Læringsmål REV 038. Revmatologen skal ha god kunnskap om differensialdiagnostikk/diagnoser ved samtidige symptomer fra multiple organer/vev ved systemiske vaskulittsykdommer.
Læringsmål REV 103. Revmatologen skal ha god kunnskap om de tre hovedformer for hjerneslag – kardiale, småkarsykdom og storkarsykdom. Selvstendig beherske diagnostikk, og under supervisjon kunne iverksette trombolysebehandling av hjerneslag og TIA. Selvstendig kunne henvise videre til nevroradiologisk intervensjon når indisert.

ICD-10: M30.8

Definisjon

Sneddons syndrom hos en 32 år gammel kvinne med akutt synstap på høyre øye på grunn av sentral retinal tromboemboli. Samtidig påvist kroniske, delvis ulcererende vaskulopati i huden. Ingen antifosfolipid antistoff. Song HB, Woo SJ, Jung CK, Lee YJ, Ahn J, Park KH, Kwon OK – Korean journal of ophthalmology : KJO (2013). CC BY-NC DEED.

Sneddons syndrom er en non-inflammatorisk trombotisk vaskulopati som angriper små- og mellom-store arterier. Sykdommen medfører kroniske hudmanifestasjoner og risiko for multiple hjerneslag i ung alder (Wu S, 2014). Den påvises oftest blant voksne kvinner i 20-40 års alder. Ulike sykdomsårsaker har vært foreslått uten at en klar konsensus er oppnådd (Starmann NLP, 2021).

Tilstanden er ikke en autoimmun revmatisk vaskulitt. Syndromet er tidligere inndelt i ulike former: 1) Assosiert med antifosfolipid antistoff eller systemisk lupus (SLE),  2) Trombotisk form (Schellong SM, 1997) og 3) en idiopatisk generalisert type (ukjent årsak). Blant disse dekkes type 1) av antifosfolipid antistoff syndromet (primært eller sekundært). Den generaliserte, idiopatiske typen er mer spesiell, og det er påvist genetiske assosiasjoner (Greisenegger AK, 2021). Revmatologens oppgave ved Sneddons syndrom er å avgrense tilstanden fra inflammatorisk revmatisk sykdom og bidra til diagnostisering.

Historie

Sammenheng mellom hudsymptomene livedo racemosa og de cerebrovaskulære manifestasjonene ble beskrevet først av Kimming in 1959 (Kimming J: Arteriolopathie: livedo rasemosa. Dermatol Wochenschr. 1959, 139: 211). Sneddon rapporterte seks tilfeller i 1965 (Sneddon IB, 1965).

Forekomst

Estimert insidens av Sneddon syndrom er fire per million årlig. Hyppigst hos kvinner i 20-40-årene. Blant hospitaliserte pasienter med slag er forekomsten beregnet til 0,25% – 0,50% (Wu S, 2014).

Sykdomsårsak

Det foreligger flere undergrupper som trolig har ulik patogenese. Genmutasjon er påvist i noen familiære tilfeller. Denne kan forårsake et lignende sykdomsbilde (med slag og hudforandringer) som DADA2, juvenil PAN blant barn, eller CADASIL (cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy) hos middelaldrende.

  • Genmutasjon i adenosine deaminase 2 (ADA2) gene / (cat eye syndrome chromosome region candidate 1 gene (CECR1) ble påvist i en angrepet portugisisk familie i 2014. Deres symptomer var slag i tidlig voksen alder, ulcerasjoner på underekstremiteter og intermitterende feber. Denne formen er senere påvist i flere familier og overlapper da med “DADA2/juvenil PAN“. En homozygot NOTCH3 mutasjon også identifisert. Mutasjoner i NOTCH3 er årsaken til CADASIL som er en cerebral småkars-sykdom med progressive iskemiske manifestasjoner fra 40-50 års alder (Greisenegger AK, 2021).
  • Antifosfolipid-antistoff som medfører økt tromboemboli-risiko og til dels er relatert til systemisk lupus (SLE) forekommer hos 30-40%.
  • Idiopatiske former er blitt sjeldnere etter at gen-analyser ble tilgjengelige.

Symptomer

Hudforandringene (livedo retikularis/racemosa, ulcerasjoner) kan forutgå de nevrologiske symptomene med 10 år. Begynner på armer og ben og øker i kulde.

Nevrologiske manifestasjoner omfatter hodepine (vanligste symptom), migrene, hukommelses-svikt (amnesi) og andre kognitive besvær, talevansker (afasi), TIA og hjerneslag.

Organskader på grunn av iskemi kan utvikles også i hjerte, nyrer og øyne.

  • Utbredt livedo racemosa er ofte første symptom allerede i barne-ungdomsalder. Ikke all litteratur skiller mellom livedo retikularis og racemosa. Til forskjell fra livedo reticularis (reversible kar-spasme) er livedo racemosa forårsaket av okklusjoner i små og mellomstore kar. Nevrologiske symptomer ved Sneddon syndrom er transient amnesi, afasi, pareser og migrene/hodepine, TIA og hjerneslag, hypertensjon kan debutere blant barn, men oftere i 20-40 årene, oftest blant kvinner.

Undersøkelsesfunn

Anamnese omfatter familie-tilfeller med tidlig slag og hudforandringer. Symptomer på assosiert systemisk lupus (SLE)?

Klinisk undersøkelse dokumenterer hudsymptomene. Uttalt livedo med ulcerasjoner kan forekomme, særlig på underekstremiteter. Økt forekomst av hypertoni og patologiske hjerteklaffer. Vurder tegn på tromboembolier i aktuelle organer. Tegn på systemisk lupus?

Hudbiopsi: På grensen mellom dermis og subcutis påvises tegn til inflammasjon i endotel, subendotelial celleproliferasjon og fibrose i okkluderte arterier.

Blodprøver omfatter antifosfolipid antistoff (lupus antikoagulant, anti-kardiolipin, anti-beta-2GP) som påvises hos ca. 50%. Suppler med ANA og ANCA (differensialdiagnostisk vaskulitt i små- og mellomstore kar). 

Bildediagnostikk gjøres med MR-undersøkelse av hjernen ved tegn til cerebrale manifestasjoner som leukoencefalopati, infarkter og aneurismer. Tegn til dyp venetrombose kan vurderes med ultralyd. Ekkokardiografi kan påvise patologiske hjerteklaffer. 

Gentest for mutasjon av adenosin deaminase 2 (ADA2)/ (CECR1) og NOTCH3  er aktuelt (Genetikkportalen.no). Klinisk genetisk oppfølging hvis funn gjøres.

Nevrolog for kartlegging av eventuelle nevrogene symptomer og utfall

Øyelege hvis synsforstyrrelser (sentral retinal arterie- eller vene okklusjon, retinal neovaskularisering, homonymt synsfeltutfall og internukleær oftalmoloplegi).

Differensialdiagnoser

Behandling

Antikoagulasjon anbefales som initial behandling og forebyggende mot tromboembolier. I tilfeller med antifosfolipid antistoff har direkte virkende antikoagulantia (DOAK) usikker effekt, slik at warfarin (Marevan) er mest aktuelt. Doseringen bør være relativt høy, slik at INR er >3. Effekten er da bedre enn acetylsalisylsyre (ASA) eller lavere dosert Marevan (Francès C, 1999). Nifedipin (kalsiumantagonist) kan ha effekt på hudmanifestasjoner, men forebygger ikke cerebrale manifestasjoner. Immunsuppressive legemidler som kortikosteroider og DMARDs  brukes vanligvis ikke (Akbal A,  2010).

Prognose

Kronisk cerebral iskemi og sekvele etter tromboembolier kan bidra til tidlig demens. En mortalitet på 9,5% er rapportert etter 6,2 års observasjon i eldre studie (Zelger B, 1993).

Litteratur

License

Share This Book