BARN MED REVMATISK SYKDOM. BARNEREVMATOLOGI (REV 053-062)

113 Nasjonalt Kompetansesenter for Barn og Ungdom, NAKBUR (REV 059)

Øyvind Palm

Læringsmål: REV 059. Revmatologen skal ha god kunnskap om relevante nasjonale kompetansesentre og deres tilbud.

Nasjonale kompetansesentre er opprettet av Helsedirektoratet for å ivareta pasienter med store og sammensatte behov. Barn og unge med revmatisk sykdom faller inn under dette.

Nasjonalt Kompetansesenter for barn og ungdom med revmatisk sykdom (NAKBUR) bidrar med informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell via data og lenker på NAKBURs hjemmeside, men også møter og informasjonsopphold. På hjemmesidene kan en lese om revmatiske sykdommer hos barn og unge, medikamenter, vaksinasjon, medisinskfaglige anbefalinger, pågående forskning og aktuelle arrangementer.

Vennligst les mer om behovet for informasjon til barn og ungdom med revmatiske sykdommer og deres pårørende  i Kompendiet. I tillegg er problemer ved overgangen fra barn til voksen også beskrevet på egen side.

License

Share This Book